Med källorna till PTK:s historia

ptk
Privattjänstemannakartellen - PTK bildades på TCO:s (Tjänstemännens centralorganisation) kongress 1973. Tanken bakom PTK var att kunna samordna förhandlingar genom en förhandlingskartell som representerade en enad tjänstemannarörelse. Detta innebar att man skulle samarbeta över gränserna mellan TCO och Sveriges akademikers centralorganisation (Saco). Ordförande för PTK blev Sif:s förhandlingsdirektör Ingvar Seregard, som även varit en drivande kraft bakom bildandet av PTK. 2005 byttes namnet, men man behöll förkortningen PTK. Det nuvarande namnet är Förhandlings- och samverkansrådet PTK

→ Läs mer


Dessa sidor är publicerade av TAM-Arkiv i syfte att tillgängliggöra de arkiv vi förvaltar för våra medlemmar och relaterade arkivdeponenter inom tjänstemanna- och akademikergrupperna och att bilda kunskap om deras historia och samhällsbetydelse.

Arkivet

PTK:s arkiv

Utställning

Vi har valt ut historiska dokument och fotografier till en digital utställning.

Samarbete med TAM-Arkiv

Exempel på områden som PTK och TAM-Arkiv samarbetat kring:
  • Arkivförteckning
  • Dokumenthanteringsplan

PTK idag

PTK förhandlar, förvaltar och informerar kring pensioner och försäkringar kopplade till avtalet om ITP-planen och tjänstegrupplivförsäkringen, TGL. PTK förhandlar på uppdrag av medlemsförbunden med olika arbetsgivarorganisationer. PTK förvaltar de avtal som finns på central nivå. Andra funktioner och uppgifter PTK har rör utredningsuppdrag, information och rådgivning kring pensioner och försäkringar, samverkan kring arbetsmiljöfrågor och utbildning av medlemsförbundens arbetstagarrepresentanter i bolagsstyrelser.
ptk.se