Med källorna till Svenska Barnmorskeförbundets historia

sbf
Svenska Barnmorskeförbundet (SBF) bildades 1886 under namnet ”Allmänna Svenska Barnmorskeförbundet” och var landets första kvinnliga yrkesförening. Förbundet bar namnet fram till 1931 då det nuvarande namnet antogs. Initiativtagare till bildandet var föreståndarinnan vid Barnmorskeläroanstalten i Göteborg, Johanna Hedén. Hon samlade barnmorskor från hela landet till ett allmänt möte i Stockholm i juli 1886. Syftet med mötet var att gå samman kring frågor om utbildning, ökat ansvar, nya arbetsuppgifter, lön- och pensionsfrågor.

→ Läs mer


Dessa sidor är publicerade av TAM-Arkiv i syfte att tillgängliggöra de arkiv vi förvaltar för våra medlemmar och relaterade arkivdeponenter inom tjänstemanna- och akademikergrupperna och att bilda kunskap om deras historia och samhällsbetydelse.

Arkivet

Arkivet består av 16 hyllmeter förtecknat material enligt allmänna arkivschemat. Samlingarna innehåller det idag kända äldsta arkivmaterialet i TAM-Arkivs samlingar, en lärobok för barnmorskor från 1719. Många av styrdokumenten som protokoll, årsberättelser och stadgar har lång tidsmässig kontinuitet med början i slutet av 1800-talet fram till nutid. Förbundets tidning ”Jordemodern” finns i en nästan obruten följd från 1888 och framåt.

Utställning

Vi har valt ut historiska dokument och fotografier till en digital utställning.

Samarbete med TAM-Arkiv

Exempel på områden som Svenska Barnmorskeförbundet och TAM-Arkiv samarbetat kring:
  • Arkivförteckning

Svenska Barnmorskeförbundet idag

Svenska Barnmorskeförbundet tillhör de äldsta fortfarande aktiva yrkesföreningarna. Idag (2016) har förbundet drygt 6000 medlemmar. Förbundet är en professionsförening för barnmorskor och barnmorskestuderande. Yrkes- och kompetensfrågor med fokus på sexuell och reproduktiv hälsa och omvårdnad med syfte att förbättra kvinnors och barns hälsa och rättigheter är huvudfrågor.
barnmorskeforbundet.se