Med källorna till SSR:s historia

ssr
Akademikerförbundet SSR bildades 1958 under namnet Sveriges Socionomers Riksförbund. Förbundet sökte samtidigt medlemskap i SACO då man strävade efter att ena socionomer som varit splittrade på flera förbund inom TCO. Man ville betona den akademiska tillhörigheten och förbättra den fackliga bevakningen av yrkesfrågorna. Det nya förbundet samlade 350 medlemmar från starten. Genom enighet skulle kampförmågan stärkas och professionen tydliggöras. SSR bedrev ett lobbyarbete mot mitten av 1960-talet för att socialhögskolor skulle skapas och att socionomutbildningen skulle bli längre och akademiseras. Något som också inträffade 1964.

→ Läs mer


Dessa sidor är publicerade av TAM-Arkiv i syfte att tillgängliggöra de arkiv vi förvaltar för våra medlemmar och relaterade arkivdeponenter inom tjänstemanna- och akademikergrupperna och att bilda kunskap om deras historia och samhällsbetydelse.

Arkivet

Arkivet är välordnat och till större delen förtecknat. I arkivet finns bl.a. tidningen Socionomen som är en facktidning för socialt arbete.

Utställning

Vi har valt ut historiska dokument och fotografier till en digital utställning.

Samarbete med TAM-Arkiv

Exempel på områden som Akademikerförbundet SSR och TAM-Arkiv samarbetat kring:
  • Arkivförteckning
  • Jubileumsutställning

Akademikerförbundet SSR idag

Akademikerförbundet SSR är det ledande samhällsvetarförbundet och organiserar 63 000 beteendevetare, ekonomer, personalvetare, samhällsvetare, socionomer och andra inom socialt arbete. Förbundet är det fjärde största inom Saco.
akademssr.se