Med källorna till Svenska Tandsköterskeförbundets historia

stf
Svenska Tandsköterskeförbundet STF bildades den 27:e juni 1943. Syftet var att verka för bättre anställningsförhållanden och större utbildningsmöjligheter för tandsköterskor. Under förbundets första år var medlemsantalet omkring 500. Redan andra året ökade lokalavdelningarna från sex till tretton stycken, och 2006 var man uppe i närmare trettio. STF ville som centralorganisation vara en enad kraft i arbetet med att främja tandsköterskekårens fackliga, ekonomiska, sociala och intellektuella intressen. Innan STF fanns Föreningen Examinerade Tandsköterskor, vilken hade bildats 1935. Förbundet upprättade ett medlemsregister för att kunna utveckla en platsförmedling. Föreningen upplöstes 1945 och medlemmarna anslöt sig till STF. Vid 1945 års kongress anslöt sig STF till Tjänstemännens Centralorganisation TCO. Detta innebar att alla kommunalanställda tandsköterskor blev anslutna till Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund SKTF, numera Vision, medan de privatanställda blev medlemmar i Tjänstemannaförbundet HTF. På 1970-talet upphörde den obligatoriska anslutningen för tandsköterskor till något av dessa förbund. I december 1968 hade förbundet 4459 medlemmar. Av dessa var 2403 anslutna till den privata sektionen, 1392 till den kommunala, 46 till den militära, 55 till den statliga, 155 till elevsektionen och 408 var passiva medlemmar. 2015 samlar förbundet 1694 tandsköterskor.

→ Läs mer


Dessa sidor är publicerade av TAM-Arkiv i syfte att tillgängliggöra de arkiv vi förvaltar för våra medlemmar och relaterade arkivdeponenter inom tjänstemanna- och akademikergrupperna och att bilda kunskap om deras historia och samhällsbetydelse.

Arkivet

Arkivet är förtecknat efter det allmänna arkivschemat och omfattar tiden 1943 till 1996. Arkivhandlingarna är relativt kompletta och ger en god inblick i STF:s verksamhet. Goda sökverktyg är protokoll, verksamhetsberättelser och STF:s tidskrift Svenska Tandsköterskeförbundets Tidskrift, från 1979 med namnet Tandskötersketidningen.

Utställning

Vi har valt ut historiska dokument och fotografier till en digital utställning.

Samarbete med TAM-Arkiv

Exempel på områden som Svenska Tandsköterskeförbundet och TAM-Arkiv samarbetat kring:

Svenska Tandsköterskeförbundet idag

STF har fortfarande syftet att som yrkesorganisation stärka samhörighetskänslan inom kåren, att arbeta för tandsköterskornas yrkesutbildning samt bevaka deras sociala och intellektuella intressen. Förbundet informerar om frågor av betydelse för yrkesrollen och samarbetar med berörda fackliga organisationer. STF är uppbyggt av en moderorganisation, flera tandsköterskeföreningar och yrkessektioner. Tandsköterskeföreningarna är lokalföreningar och yrkessektionerna samlar medlemmar inom speciella yrkesintressen. Alla inom yrket som har genomgått grundutbildning inom tandvården liksom alla vilka studerar i syfte att få behörighet, har rätt till medlemskap.
svetf.se