Nyheter | Forskning och forskningsfrämjande

Utlysning av Gerda Höjers pris 2019

Gerda Höjer, drottning Louise, Clara Käck och prinsessan Sibylla. Världshälsodagen 1954, Stockholms Konserthus

Ett av TAM-Arkivs ändamål är att främja kunskapsutveckling och kunskapsspridning om tjänstemän, akademiker och deras sammanslutningar. För att belöna forskning på området inrättades år 2017 TAM-Arkivs pris till Gerda Höjers minne.

De kriterier som ska uppfyllas är:

·         Relevans för det forskningsområde som rör tjänstemän, akademiker och deras sammanslutningar

·         Hög vetenskaplig kvalitet

·         Tillgänglighet för en bredare läsekrets

För mer information, tidigare pristagare med mera, se http://www.tam-arkiv.se/gerda_hojers_pris.

Nomineringar skickas senast den 1 oktober till per.dahl@tam-arkiv.se. Nomineringar ska innehålla en motivering.

Pristagaren utses av TAM-Arkivs forskningsråd.

Priset består av ett diplom och en prissumma om 25000 kronor.

 

Kontaktperson: Per Dahl, tf arkivchef, tel. 073-9409154

Analys av verksamhetsfusion presenterad i Köpenhamn

Den 18 januari 2019 presenterade TAM-Arkiv en fördjupad analys av vad som krävs i form av informationsanalys när två stora verksamheter slås ihop till en verksamhet. Fallstudien handlade om fusionen av svenska industritjänstemannaförbundet (Sif) och Handelstjänstemannaförbundet (HTF) som år 2008 blev Unionen. Se bifogade presentation.
 
Presentationen skall ses som ett led i TAM-Arkivs arbete med att utveckla verktyg för en god informationsförvaltning inom de organisationer som är medlemmar i föreningen. Presentationen genomfördes i samarbete med forskare och genomfördes inom ramen för ett nordiskt forskningsnätverk. Det heter IRFD- Nätverk för digitalisering och arkivets framtid och pågår mellan 2018–2021. TAM-Arkiv medverkar och bevarar fortlöpande arbetet. Nätverkets syfte är att skapa ett livskraftigt forum där nordiska, europeiska och internationella forskare och praktiker kan mötas.
 
Nätverket syftar till att utveckla en gemensam förståelse av kärnkoncept som krävs och hitta sätt att möta de centrala utmaningarna som arkiv och arkivering möter i den digitala tidsåldern.
 
Träffen den 18 januari var den första i en rad framtida träffar.
 
 
Powerpoint presentation finns att ladda ner nedan:
 

http://tam-arkiv.se/sites/default/files/documents/tam_dokument/19-01-20%20Kopenhagen_TAM.ppt.pptx

Gerda Höjers pris 2018 till Anders Björnsson

Anders Björnsson

TAM-Arkivs pris till Gerda Höjers minne tilldelas år 2018 publicisten och historikern Anders Björnsson. Han belönas framför allt för två viktiga verk om akademikerorganisationers historia. I kunskapens intresse. SACO:s första sex decennier är ett standardverk om Sacos historia. I Organisationen som skapade en profession beskriver Björnsson på ett mycket intressant sätt hur arbetsterapeuterna utvecklat sin profession genom målmedvetet organisations- och utbildningsarbete. Den senare boken finns som e-bok: https://www.arbetsterapeuterna.se/Om-forbundet/Forbundets-forlag/Organis....

Sidor